Masyayikh PIM


Masyayih, Asatidzah dan Ustadzaat Perguruan Islam Mathali'ul Falah


1. Simbah  KH Ahmad Mutamakin
2. Simbah KH Isma'il
3. Simbah  KH Abdullah Isma'il
4. KH Said
5. KH Fadlil
6. KH Abdus Salam
7. KH Nawawi
8. KH Mahfud Salam
9. KH Abdullah Zein Salam
10. KH Thohir Nawawi
11. KH MA Sahal Mahfudh
12. KH Muhammadun Hadi
13. KH.Ahmad Nafi' Abdillah
14. K.Syaerozi Hadi
15. K Abdul Ghofur
16. K Abdul Hadi Marhum
17. KH Abdul Hadi Sawah Jero
18. H. Abdul Jamil Badri
19. K. Abdul Kafi
20. KH Abdul Kahar
21. KH Abdullah Qosim
22. K.Ahmad Bulqin
23. KH Ahmad Rifa'I Nasuha
24. KH.Ali Ahmadi
25. KH. Ali Irfan
26. KH.Ali Muhtar Salam
27. KH. Amin Fauzan Purwodadi
28. K .Anis Fu'ad Hasyir
29. KH Anshori
30. K Aziz Ma'sum
31. K. Daenuri
32. KH Dakwan
33. KH Dimyathi Kajen
34. KH Dimyathy waturoyo
35. K Duriyun
36. KH.Faruq Barlian
37. KH. Fathoni Cebolek
38. KH. Fayumi Munji
39. K. Hadzik Ma'sum
40. K. Juremi Bakalan
41. K.Hamid
42. KH. Haris Dahlan
43. K. Hasyir
44. KH. Hudun Mantingan
45. K. Jabir Jepat
46. K Rifa'I Hadi
47. KH Kholil Muhdlor pekalongan
48. K. Kusyairi Harun
49. KH.Mahfudh Shidik
50. K.Makmur Muzayyin
51. KH.Ma'mun Muhtar
52. KH. Ma'mun Muzayyin
53. K.Mashuri
54. H.Maskur Maskub
55. K. Masruhan ( Tulakan)
56. K. Ma'sum Anwar
57. K. Ma'sum Ngemplak
58. K.Miftah Mustagfiri
59. KH. Muhamadun Hadi
60. K.Muhammad cluwak
61. K. Muhsin
62. KH.Mukhoyyar
63. KH. Munawwar
64. K.Munir Harun
65. KH. Munir Shonhaji
66. KH. Munja'i
67. K. Muslam bulungan
68. K. Muslim Sirahan
69. H. Mustahal Misbah
70. K. Nasihun Kudus
71. K. Nor Hadi
72. KH. Nur Hamid Anas
73. K.Nur Kholis
74. K.Nur Syahid (Sambiroto)
75. K. Rohmat Anwar
76. KH. Sa'di
77. KH. Sa'dullah Dimyathy
78. K. Shodiq
79. K. Sholehan Kudus
80. K.Sholihul Hadi Tapen
81. KH. Slamet Hamid
82. K. Sulaiman
83. K. Sutaman
84. KH. Syafi'udin
85. K. Syakhowi Bugel
86. K.Syakur
87. K. Sya'roni Jepat
88. K.Tamyiz Ruslan
89. KH.Tolhah Mugni
90. K. Yamin sulang
91. KH.ya'qub
92. KH. Zaenal Arifin (Ngagel)
93. KH.Zainudin Dimyathy
94. K.Zubaidi cirebon
95. K.Thohar
96. KH.Rodli Sholeh
97. KH.Hasyim Mahfudz
98. KH.Muzayyin Ngemplak
99. KH. Maskur Tamyiz
100. K. Zubair
101. K.Ahmad Nafi' Bulungan
102. K.Ahmad (pakis)
103. K.Iskadi
104. K.Abdul Qodir (bulumanis)
105. KH.Hamid (Sambilawang)
106. KH.Munawwir marhum
107. KH. Syafiq Nashan
108. KH.Duri Nawawi
109. KH.Ahmad Farurrozy
110. KH. Sya'roni Abdul Ghofur
111. Ibu Afifah
112. Ibu Khayatun Shonhaji
113. Ibu Maftuhah Waturoyo
114. Ibu Maryam Muzayyin
115. Ibu Miswaroh
116. Ibu Masmuah Cebolek
117. Ibu Muayyanah Mawardi
118. Ibu Munawaroh Busyro
119. Ibu Munawaroh Marhum
120. Ibu Mustabsiroh Muhammadun
121. Ibu Siti  Khodijah Mahfudz
122. Ibu Sri Wahyuni
123. Ibu Siti Fadlilah Mahfudz
124. Ibu Sholikhah Kelet
125. Ibu Mustarihah
126. Ibu Mudrikah
127. Ibu Mudiyati
128. Ibu Zuhriyah Ali
129. Ibu Sholikhatun
130. Ibu Ummi Salamah
131. Ibu Marhamah Sumadi
132. Kh. Abdus Salam Laseem
133. KH  ALI FATAH YA'QUUB
134. KH Ahmad Subhan Salim
135. KH Ahmad Junaidi Muhammadun
136. K AHMAD SUDAR
137. KH Syuaib sukolilo
138. Bpk Marzuki langgen juana
139. Ibu Jamilatun jaken
140. K. Rif'an Ulin Nuha ngagel
141. KH.Mudzakkir Pangi
142. KH. Mustajab Kajen
143. KH. Abdullah Rifa’I Cebolek
144. KH. Tamam Muni Jumput Pamotan.
145. K. Zubaidi Bulumanis Lor.
146.K.Hamid Abdillah boro sitiluhur gembong

Lan katurake sedoyo alumni soho keluargo lan Muhibbin Perguruan Islam Mathali'ul Falah  Kajen ingkang sampun sumare.